เพิ่มโอกาส “ให้ที่ยืน” ในสังคม

ถือเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก และเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดให้บุคคลออทิสติกเป็นประเภทหนึ่งของความพิการด้วย เพื่อจะให้คนออทิสติกเหล่านี้ได้รับสิทธิบริการตามที่กฎหมายกำหนดไว้  จากผลสำรวจพบว่ามีคนเป็นออทิสติกที่มาแสดงตน เพื่อขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการแค่เพียงประมาณ 4,000 ราย

ซึ่งสาเหตุที่ผู้เป็นออทิสติกมาลงทะเบียนน้อย คาดว่าเกิดจาก 3 เหตุผลหลัก คือ
1.เอกสารรับรองความพิการของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ชัดเจน เนื่องจากยังคงระบุรวมบุคคลออทิสติกไว้ในกลุ่มความพิการทางจิตใจ ซึ่งทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
2.ผู้ปกครองยังไม่รู้สิทธิ หรือยังมีมุมมองกับคำว่าพิการไม่ชัดเจน บางคนมองว่าเป็นการตีตราเด็ก จึงไม่นำเด็กเข้าระบบ
3.แพทย์ยังมีความลังเลในการวินิจฉัยรับรองว่าเด็กมีความบกพร่องด้านใด
ทำให้เด็กเข้าไม่ถึงสิทธิ และบริการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพที่บกพร่อง

กลไกหลัก

ทั้งนี้บุคคลออทิสติก จะแสดงออกชัดเจนในช่วงวัยเด็ก อายุ 3-4 ขวบ หากพบเด็กมีปัญหาทั้ง 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านปฏิพันธ์ทางสังคม ด้านภาษาและการสื่อสาร และด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ให้สันนิษฐานได้ว่า เด็กอาจเป็นออทิสติก และหลักสำคัญในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก และหลักสำคัญในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกให้สำเร็จ คือ การฝึกกระตุ้นพัฒนาการอย่างถูกต้อง โดยผู้ปกครองจะต้องยอมรับและเข้าใจ โดยแนะนำให้ผู้ปกครองใช้หลัก 4 อ.คือ อดทน อบอุ่น เอาใส่ใจ ให้โอกาส เพื่อเป็นแนวทางในการฝึก

ระดับอาการออทิสติก จำแนกได้ 3 ระดับ คือ

1.ระดับกลุ่มที่มีอาการน้อย (Mildautism) หรือ กลุ่มออทิสติกที่มัศักยภาพสูง จะมีพัฒนาการทางภาษาดีกว่ากลุ่มอื่น แต่ยังมีความบกพร่องในทักษะทางด้านสังคม การรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอื่น

2.ระดับกลุ่มที่มีอาการปานกลาง (Moderate autism) ในกลุ่มนี้จะมีพัฒนาการล่าช้าทางเด่นภาษา การสื่อสาร ทักษะทางด้านสังคม และการช่วยเหลือตัวเอง ตลอดจมีปัญหาพฤติกรรมกระตุ้นตนเอง

3.ระดับที่มีอาการรุนแรง (Severe autism) ในกลุ่มนี้จะพัฒนาการล่าช้าเกือบทุกด้าน และอาจมีภาวะอื่นร่วมด้วย เช่น ปัญญาอ่อน รวมไปถึงมีพฤติกรรมที่รุนแรง

เด็กออทิสติคที่มีศักยภาพสูงก็อยู่ร่วมกันเด็กปกติ เข้าโรงเรียนกับเด็กปกติได้ แต่กลุ่มที่ศักยภาพต่ำ บางคนไม่มีฐานะ ตรงนี้ภาครัฐต้องเข้าช่วยเหลือ ต้องมีสถานที่รองรับ ห้องเรียนก็ต้องมีรองรับ โรงพยาบาล รวมทั้งศูนย์รองรับในชุมชน ซึ่งต้องทำคู่ขนานไปด้วยกัน พวกเขาไปโรงเรียนก็มีห้องเรียนของพวกเขา ไปโรงพยาบาลก็ได้ หรือมีปัญหาในชุมชนก็มีที่พักพิง อย่างนี้ปัญหาแม่ฆ่าลูกเพราะรับภาระไม่ไหวก็จะหมดไป แต่รัฐบาลต้องจริงใจ รัฐบาลต้องกล้าลงทุนกับเด็กเหล่านี้ คนกลุ่มนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีการลงทุนด้านนี้เลย ถ้าสามารถทำตาม 4 โมเดลได้ กลุ่มคนออทิสติกทุกระดับศักยภาพทุกระดับอายุ ก็จะมีเส้นทางเดินของตัวเองอย่างงดงาม” แม่ที่มีลูกออทิส ติกรายหนึ่งกล่าว

ศธ.ให้เรียนร่วม 3 กลุ่ม

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีการคัดกรองเด็กเพื่อจัดการเรียนใน 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนเรียนร่วม สำหรับเด็กพิการที่มีความพร้อมพอจะเรียนร่วมกับเด็กปกติ

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนเฉพาะความพิการ สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา, ทางการได้ยิน และการเห็น แบ่งเป็น2ประเภท คือเด็กตาบอด และเด็กเห็นเลือนราง ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น จะสมองดีเพราะสามารถอ่านอักษรเบรลล์ หรือใช้วิธีการฟังเทปหรือแผ่นเสียงได้ และสามารถเรียนได้ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีกระจายอยู่ 46 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบประจำ และไป-กลับ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส 10 ประเภท ที่ ศธ. กำหนด อาทิ เด็กถูกบังคับคดีให้ขายแรงงาน เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กำพร้า เด็กถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ และเด็กในสถานพินิจและคุ้มเด็กและเยาวชน

เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานเหมือนโรงเรียนทั่วไป และเน้นทักษะชีวิต เรียนอาชีพสู่การมีงานทำ มีโรงเรียนรองรับอยู่ประมาณ 51 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน หรือโฮมสคูลสำหรับเด็กพิการ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ผู้ปกครองพอมีฐานะและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตัวเอง

จิตแพทย์ระบุพ่อแม่ร้อยละ 50 เครียด

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)กล่าวว่า พ่อแม่ร้อยละ50 ที่มีลูกออทิสติกเครียด ซึ่ง การให้บริการผู้ป่วยออทิสติกในปัจจุบัน หากพ่อแม่สังเกตเห็นว่าลูกไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้วสามารถรับบริการเพื่อคัดกรองออทิสติกได้ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)หรือโรงพยาบาลชุมชน(รพช.) เพื่อส่งต่อเข้ารับการดูแลจากจิตแพทย์ต่อไปโดยปกติจะมีการคัดกรองออทิสติกในเด็กไทยในช่วงอายุ 9 เดือน,18 เดือน ,30 เดือน และ42 เดือนช่วงที่เด็กมาตรวจสุขภาพและรับวัคซีนด้วย หากตรวจพบก็จะให้เข้าสู่กระบวนการรักษา จะต้องเน้นที่ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมตัวเด็กของพ่อแม่เป็นสำคัญ ยอมรับกับพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงของเด็กให้ได้ และร่วมมือในการช่วยฟื้นฟูเด็ก

ที่มา : NationTV

โครงการทรูปลูกปัญญา และทรูอินโนเวชั่น ได้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น Kare Application ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวันให้เด็กพิเศษ โดยกลุ่มทรู มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคคลออทิสติกมีคุณภาพชีวิตที่ดี เท่าเทียมและยั่งยืน และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลปกติในสังคมได้

 

กิน รวบ กินรวบ ผูก ขาด ผูกขาด เจ้า สัว เจ้าสัว CP ซี พี ซีพี เจ้าสัวซีพี แจ็ค หม่า แจ็คหม่า ทุน ทุนสามานย์ นายทุน ซีผี ทุนเหนือรัฐ วิสัยทัศน์ มหาเศรษฐี เศรษฐี ชูวิทย์ แรงงาน แรงงานทาส ทาส ธรรมาภิบาล บริษัทข้ามชาติ บรรษัท ยักษ์ใหญ่ ConnextED ประชารัฐ ประชารัฐการศึกษา สหรัฐ USA อเมริกา ค้ามนุษย์ ธุรกิจประมง ประมง เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาคตะวันออก EEC พัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ไฮสปีดเทรน รถไฟความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด สานฝันปันโอกาส สานฝัน ปันโอกาส ทรู True เครือเจริญโภคภัณฑ์ เซเว่น อีเลฟเว่น เซเว่นอีเลฟเว่น อาลีบาบา MG  แมคโคร Makro 7-11 SevenEleven ชาวนา เกษตรกร Contract Farming ContractFarming เกษตรพันธะสัญญา ธนินท์ เจียรวนนท์ ธนินท์เจียรวนนท์ ศุภชัย ศุภชัยเจียรวนนท์ ออทิสติก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>