เกษตรกรนครปฐม ร่วมผนึกกำลังบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จำหน่ายผักปลอดภัยในร้านกาแฟมวลชน

 โครงการผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน

โครงการ “ผักเกษตรปลอดภัยเพื่อมวลชน” ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดำเนินการให้คำแนะนำการบริหารจัดการผลิตและการตลาดภายใต้หลักการ “การตลาดนำการผลิต” โดยเชื่อมโยงให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้จับคู่ธุรกิจกับบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด (ร้านกาแฟมวลชน) ในการผลิตผักปลอดภัยซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานผักปลอดภัย (GAP)  และตรวจสอบความปลอดภัย ไร้สารรตกค้างโดยกรมวิชาการเกษตร และการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อทำการเกษตรแปลงใหญ่โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผู้บริโภคสามารถสืบย้อนกลับได้ถึงข้อมูลของผัก ผู้ผลิต แหล่งผลิต และมาตรฐานความปลอดภัยได้จาก QR Code  เพื่อจำหน่ายผักเกษตรปลอดภัยในร้านกาแฟมวลชน 110 สาขา ทั่วกทม. และปริมณฑล

ด้านซีพีขานรับความสำเร็จเตรียมขยายช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศอีกกว่า 500 สาขา ในปีนี้


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระทรวงเกษตร pngผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กาแฟมวลชน png

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ  “ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน” พร้อมเป็นสักขีพยานร่วมกับ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน” ระหว่างคู่ธุรกิจ บริษัท   ซีพี  รี เทลลิงค์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายร้านกาแฟมวลชน และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผัก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ (Area based) เพื่อแก้ปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการสินค้าเกษตรของตลาด โดยได้มอบหมายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่สำคัญในการดูแลเกษตรกรเพื่อให้อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคง มีความอยู่ดีกินดี และประเทศไทยมีความยั่งยืนด้านเกษตรกรรม ปัญหาที่ผ่านมาคือเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน ซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ เพราะผลิตสินค้าจำนวนมากโดยไม่มีตลาด และขาดความรู้การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง

กระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมระบบการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต โดยให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ คอยอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ซึ่งเกษตรกรที่ได้รวมกลุ่มแล้ว ก็นำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการทำปัจจัยผลิตใช้เองในกลุ่ม  ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้มาก สามารถยกระดับจากการเป็นผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่รวบรวมสินค้าเพื่อส่งจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ จ.นครปฐม ภายใต้นโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ดร.วราภรณ์  พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการแนะนำ ประสาน และติดตามการบริหารจัดการการตลาดครบวงจร ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว ได้พัฒนาเป็นโครงการ“ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน” ขึ้น และได้จับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟมวลชน กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผัก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

ตลอดจนได้ร่วมกันกำหนดปฏิทินการผลิตตามความต้องการของตลาด ซึ่งได้มีการกำหนดชนิดและปริมาณผักปลอดภัยที่จะรับซื้อจากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายในร้านกาแฟมวลชน และจัดจำหน่ายผ่านรูปแบบการจัดส่งฟรีถึงบ้าน (Delivery) ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากสาขาร้านกาแฟมวลชน  รวมทั้งสิ้น 10 ชนิด ได้แก่ คะน้า มะเขือเทศราชินี พริก ถั่วฝักยาว ผักบุ้งจีน  แตงกวา แตงร้าน กุยช่าย กวางตุ้งฮ่องเต้ และกวางตุ้งใบพาย และตั้งเป้าหมายรับซื้อในปริมาณ 720 ตัน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาทต่อปี รวมถึงการตกลงราคาซื้อขายร่วมกันในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมเป็นที่พึงพอใจแก่เกษตรกรแปลงใหญ่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม และสอดคล้องกับนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กาแฟมวลชน ผักเกษตรปลอดภัยเพื่อมวลชน

โครงการผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน” ที่จำหน่ายในร้านกาแฟมวลชนว่า ผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นในความปลอดภัยได้ เพราะกลุ่มเกษตรผักแปลงใหญ่นั้น ได้มีการปลูกผักที่มีการผลิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยสมาชิกเกษตรกร 50 ราย ในพื้นที่ 150 ไร่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนโรงเรือนปลูกพืช โรงคัดบรรจุ และรถห้องเย็นจากงบประมาณ จ.นครปฐม ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานผักปลอดภัย (GAP) และผ่านการคัดบรรจุตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมทั้งได้รับการตรวจสอบว่าปลอดสารตกค้างโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูก และก่อนการคัดบรรจุ ตลอดจนสามารถสืบย้อนกลับได้ถึงข้อมูลของผัก ผู้ผลิต แหล่งผลิต และมาตรฐานความปลอดภัย ผ่าน QR Code ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้นับเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่สำคัญยิ่ง และเป็นแปลงใหญ่แห่งแรก ที่สามารถดำเนินการผนึกความร่วมมือกันของทั้งสองฝ่ายคู่ธุรกิจภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิต ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำ CSR เพื่อสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของโครงการ “ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน” บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผัก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นช่องทางการตลาดในการจัดจำหน่ายผักเกษตรปลอดภัยผ่าน “ร้านกาแฟมวลชน กาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน”

โดยเริ่มวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงแรกได้ตั้งเป้าหมายการวางจำหน่ายในร้านกาแฟมวลชนสาขากรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 110 สาขา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พร้อมที่จะร่วมสนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ผักกลุ่มอื่น ๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันจะช่วยยกระดับการเกษตรอุตสาหกรรมให้ตรงตามมาตรฐาน พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน พร้อมกระจายโอกาสให้ผู้บริโภคได้บริโภคผักเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการขยายสาขาร้านกาแฟมวลชนกว่า 500 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2561 นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>