รวมพลังสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ยึดศาสตร์พระราชา….สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รวมพลังสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ยึดศาสตร์พระราชา….สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   ทุกภาคส่วนร่วมใจสู่โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

 

ตัวแทนกลุ่มภาคเอกชน  อย่างเช่น  คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์    ได้พูดถึงความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”    ตามวิถึเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9   ได้รับมอบหมายดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24,000 ครัวเรือน จาก 70,000 ครัวเรือน เพื่อเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้   ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรขาดแคลน รวมไปถึงการขยายไปสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ภาครัฐผลักดันให้ภาคเกษตรมีการพัฒนาทันต่อการค้าของโลก   คือการทำเกษตรอุตสาหกรรม   เช่น  แนะนำความรู้ด้านการแปรรูปเพื่อการส่งออก

 

แต่สิ่งสำคัญเกษตรกรต้องเริ่มจากบันไดขั้นที่ 1   คือ    การทำเกษตรในพื้นที่เหมาะสม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ   เพื่อการบริโภคและเหลือจำหน่าย สร้างรายได้พอมีพอกิน หรือปลดหนี้สินให้ได้ก่อน    หลังจากนั้นค่อยขยายผลสู่บันไดขั้นต่อไป

 

farmplan-01-horz

 

รายละเอียดโครงการ   “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จะเริ่มต้นจากเกษตรกรกลุ่มแรกที่มีความพร้อมมาก และยังไม่เคยทำเกษตรกรทฤษฎีใหม่มาก่อน 21,000 ราย ในเดือน ก.พ.- เม.ย.60 ส่งเสริมในกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปานกลาง 42,000 ราย ในเดือน พ.ค.- ก.ย. 60 และส่งเสริมในกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม 7,000 ราย หรือมากกว่า ในเดือน ต.ค.- ธ.ค.60 ​ โดยแบ่งแผนปฏิบัติงานออกเป็น 4 ระยะได้แก่

 

 

ระยะที่ 1   (ม.ค. – ก.พ.60) โดยกำหนดผู้ร่วมบูรณาการ 5 ประสาน (เกษตรกร ปราชญ์เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา) มาพบปะสร้างการรับรู้แนวทางของโครงการฯ และสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมระดับประเทศ

ระยะที่ 2   (มี.ค.- เม.ย.60) เกษตรกรปรับ/เปลี่ยนพัฒนาตนเอง โดยปราชญ์เกษตรช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ การวิเคราะห์ตนเอง และวางแผนการผลิตตามศักยภาพ

ระยะที่ 3   (พ.ค.- ส.ค.60) ขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน โดยดำเนินการกิจกรรมตามแผนการผลิต โดยมีภาคเอกชนสนับสนุนการจัดหาปัจจัยการผลิตตามแผนที่เกษตรกรวางไว้ตามความเหมาะสม ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายให้เกษตรกรตามศักยภาพฐานะตนเอง รวมทั้งวางแผนการตลาด และ

ระยะที่ 4   (ก.ย.- ธ.ค.60) ติดตาม/เยี่ยมเยียน/ประเมินผล โดยเยี่ยมเยียนเกษตรกร อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน รวมทั้งประเมินความสำเร็จเพื่อปรับแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรแต่ละราย เพื่อให้เกษตรกรสามารถขับเคลื่อนไปด้วยตนเองได้ในระยะยาว

 

 

สำหรับแผนปฏิบัติงานฯ ในเดือนมีนาคม 2560 ที่จะเริ่มต้นจากเกษตรกรกลุ่มแรกที่มีความพร้อมมาก จำนวน 21,000 ราย นั้น  และกิจกรรมทั้ง 5 ประสาน ได้เริ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้แล้ว   โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่

(1) จัดการพบปะ 5 ประสานในพื้นที่ ทั้งในระดับตำบล /อำเภอ และระดับอำเภอ/จังหวัด

(2) ปรับแนวคิด เปลี่ยนวิธีทำ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกร โดยหน่วยงานรัฐส่งเสริมให้ปราชญ์เกษตรดำเนินการสร้างแรงบันดาลใจ ในการปรับแนวคิด เปลี่ยนวิธีทำ ให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการปรับมาทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยอาจดำเนินการที่แปลงของปราชญ์เกษตร หรือที่แปลงของเกษตรกรตามความเหมาะสม

(3) จัดทำแผนการผลิตและสนับสุนนปัจจัยการผลิต โดยเกษตรกรจัดทำแผนการผลิตที่เริ่มจากง่ายก่อน   ซึ่งปราชญ์เกษตรจะให้คำชี้แนะ   และหน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมความต้องการตามแผนการผลิตของเกษตรกรแต่ละราย เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่   ขณะที่ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา   ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม   โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพิจารณาสนับสนุน

(4) เกษตรกรลงมือทำตามแผนการผลิตในแปลงตนเอง โดยปราชญ์เกษตรและหน่วยงานที่รับผิดชอบให้คำแนะนำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน   พร้อมทั้งติดตาม   เยี่ยมเยียนเกษตรกร และ

(5) รายงานผล โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐรายงานผลความก้าวหน้าประจำเดือน มี.ค.60   ต่อกระทรวงเกษตรฯ   พร้อมทั้งเตรียมการดำเนินการในระยะต่อไป

 

ติดตามข่าวนี้ได้เป็นระยะๆ  และสำนักงานเกษตรใกล้บ้านท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>