“ฝ่ายมีชีวิต” เขื่อนธรรมชาติ ตอบโจทย์วิกฤติอย่างยั่งยืน

โจทย์ทางธรรมชาติที่ว่า “เมื่อน้ำเปลี่ยน พืชจะเปลี่ยน และสัตว์ก็จะเปลี่ยนตาม และที่สุดแล้วสังคมก็จะเปลี่ยน” วันนี้ฝายมีชีวิตได้ตอบโจทย์นี้แล้วครับ ฝายมีชีวิตได้เปลี่ยนสังคมแล้ว เพราะฝายมีชีวิตได้ทำให้น้ำมีคุณภาพดีและปริมาณที่เพียงพอหล่อเลี้ยงผืนดินนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในขณะนี้…

Read more

ทางเลือกใหม่ของการปลูกพืชน้ำแล้ง … ใช้น้ำน้อย

คำถาม :  ผมอยากทราบข

Read more

แนวคิดใหม่!! กระถางต้นไม้รดน้ำอัตโนมัติ

ยุคประหยัดน้ำ…

Read more

แต่งตัวตามธาตุ’ ปรับเสริมสิ่งดี…เพิ่มสง่าราศี

สำหรับการแต่งตัวสีปร

Read more

ซีพีเอฟ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มุ่งมั่นใช้อย่างคุ้มค่า

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นในกา

Read more

แนะผู้เลี้ยงไก่-สุกร ปรับตัวสู้ภัยแล้ง-ลดตาย

แนะนำเทคนิคการ เลี้ย

Read more