จุดเปลี่ยนชาวนาไทย…เกษตรแปลงใหญ่

จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มุ่งปรับเปลี่ยนระบบการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อย มาสู่การรวมกลุ่มที่สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลมาช่วยในการผลิต เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น มีความสามารถในการจัดการการผลิตผลผลิตอย่างมืออาชีพ ทำให้คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงการตลาดและมีอำนาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้น

Read more

เรื่องจริงที่ก่อนตาย…ชาวนาไทยต้องอ่าน!!!!

ไม่ว่าคนไทยจะรับได้หรือไม่ก็ตาม แต่ที่สำคัญ ไม่ใช่เพราะใคร แต่เป็นสิ่งที่ชาวนา ต้องหยุดคิด เพราะโลกใบนี้เราไม่ควรหนีจากการแข่งขันในกลไกตลาด ยอมรับมันและพัฒนา เพราะสุดท้ายขนาดปลูกพืชกินเอง นอกจากไม่พอใช้หนี้แล้ว ในอีก 10 ปีข้างหน้า อาจแพงกว่าการซื้อกิน….

Read more